比較 ActCAD 與 AutoCAD

ActCAD 標準版

ActCAD 專業版

ActCAD 專業進階版

AutoCad

AutoCad LT

授權
終身授權 永久買斷

v

v

v

靈活的授權方式(序號金鑰/USB加密/區網授權)

v

v

v

授權資格全球有效,不受地域限制

v

v

v

無資格限制,全功能免費試用15天

v

v

v

一鍵快速授權轉移

v

v

v

檔案格式
支援 V2.5(DWG R2.5) 至 2024(DWG 2018)的檔案格式和 DXF 文件

v

v

v

v

v

支援 DWG 和 DXF 檔案的本機格式

v

v

v

v

v

支援二進位和 ASCII DXF 文件

v

v

v

v

v

支援 .dwf、.dxb 和 .dwt 文件

v

v

v

v

v

開啟 MicroStation ® .dgn 文件

v

v

v

v

v

匯入 ACIS 3D 實體 .sat 文件

v

v

v

.pdf 匯入、匯出

v

v

v

v

v

匯出3D PDF

v

v

v

開啟向量 PDF 並本地編輯實體

v

v

v

.dae 匯入、匯出

v

v

v

.IFC 匯入、匯出

v

.step、.stl 匯入、匯出

v

v

v

v

.iges 匯入、匯出

v

v

v

.svg、.dwf、.bmp、.emf、.wmf 匯出

v

v

v

v

v

支援 .mnu 和 .scr 文件

v

v

光柵影像支援多種檔案副檔名(ActCAD 支援超過 700 種影像格式)

v

v

v

v

v

圖紙集管理員

v

v

v

v

v

介面
經典介面 / Ribbon 介面 快速切換

v

v

v

起始頁、功能表列、工具列、工具選項板、指令列、狀態襴、工作區

v

v

v

v

v

螢幕清除(清爽螢幕)

v

v

v

v

v

模型與配置

v

v

v

v

v

可自訂用戶介面

v

v

v

v

v

用於管理圖層狀態、圖塊、線型、表格、視圖、文字型式等管理員

v

v

v

v

v

快速屬性欄位,立即編輯

v

v

v

屬性(性質選項板)、屬性編輯器

v

v

v

v

v

提示歷程記錄(文字畫面)

v

v

v

v

v

ActCAD 快速入門指南

v

v

v

列印、出圖

v

v

v

v

v

發佈、批次出圖

v

v

v

v

v

支援CTB & STB 出圖樣式表

v

v

v

v

v

AEC繪製、AEC樣式管理員

v

功能
選取篩選 (QSELECT)

v

v

v

v

v

選取類似物件

v

v

v

v

v

循環選集

v

v

v

v

v

正交/截取(鎖點)

v

v

v

v

v

圖元截取追蹤(物件鎖點追蹤)

v

v

v

v

v

極座標追蹤

v

v

v

v

v

動態輸入

v

v

v

v

v

動態UCS

v

v

v

v

格線顯示

v

v

v

v

v

繪製工具
線、聚合線、無限直線(建構線)、射線、樣條(雲形線)

v

v

v

v

v

螺旋線

v

v

v

v

複線

v

v

v

v

圓型、圓弧、圓環、橢圓、橢圓弧

v

v

v

v

v

多邊形、矩形、基準面、點

v

v

v

v

v

3D聚合線

v

v

v

v

v

註解工具
快速標註

v

v

v

v

v

標註樣式管理員

v

v

v

v

v

複引線、複引線樣式管理員(多重引線)

v

v

v

v

v

單行文字、多行文字、文字樣式管理員、就地編輯文字、拼寫檢查

v

v

v

v

v

剖面線(填充線)、漸層、邊界

v

v

v

v

v

超級剖面線(superhatch)

v

v

v

v

遮蔽

v

v

v

v

v

修訂雲形

v

v

v

v

v

表格、表格樣式管理員

v

v

v

v

v

提取資料(資料萃取)

v

v

v

v

資料連結管理員

v

v

v

v

v

註解比例

v

v

v

v

v

編輯工具
移動、複製、再製、剪下、貼上、貼成圖塊

v

v

v

v

v

旋轉、鏡射、陣列、修剪、拉伸、斷開、嵌合、分解

v

v

v

v

v

圓角、導角

v

v

v

v

v

掣點編輯

v

v

v

v

v

繪製順序

v

v

v

v

v

3D定位器

v

v

v

v

圖塊、參考工具
插入圖塊、圖塊編輯器

v

v

v

v

v

圖塊檔案總管

v

v

v

v

v

ActCAD 圖塊庫包含超過5000個符號

v

v

v

Dwg(外部參考) 附加、分離、結合、編輯

v

v

v

v

v

插入PDF、DGN、DWF、點雲底圖

v

v

v

v

v

圖像管理員

v

v

v

v

v

3D建模
查看3D實體模型/3D表面模型

v

v

v

v

建立與編輯3D實體模型

v

v

v

逼真的 3D 渲染模組

v

v

v

照片般逼真的 3D 即時著色

v

v

v

程式開發
執行 LISP 程序

v

v

v

v

執行 DCL 程序

v

v

v

v

執行 VLISP® 程序

v

v

v

v

針對 ADS®/SDS® 執行

v

v

v

v

AutoCAD® 及 DWG® 為美商歐特克 公司所有之商標權,本網站所提及之商標,商標名稱或公司名稱僅用於識別,其所有權是其各自商標註冊所有者的財產
購物車
返回頂端